ОБЩИ ПРАВИЛА НА ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

1. Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“;
2. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“:
Предоставя услуги в образователно-възпитателната сфера посредством методите на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание”, с цел подпомагане развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите, чрез организиране на хармонична педагогическа среда, популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, и др.;
Организира и провежда своята основна дейност с деца от 2 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.
3. Учебният сезон започва ежегодно в първия работен ден за месец септември. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ не работи през време на националните празници, извънредно обявените почивни дни, в периода между Рождество Христово (Коледа) и Нова година – зимна ваканция за децата и учителите, както и на 22-ри март – първият ден на пролетта (денят се отбелязва като патронен празник на детската школа и е неучебен за децата и педагозите); Заниманията се възобновяват в първия работен ден следващ прекъсването.
Договорът се сключва за определено време – началото до края на сезона, последния работен ден на месец август следващата календарна година, както и за седмица, месец/месеци или за 1 година, считано от датата на сключване на договора. Таксата се предплаща, от 1-во до 10-то число на текущ месец. При две закъснения или неизвършени разплащания на таксата, договорът се счита за прекратен и мястото се обявява за свободно. 
4. Организационната структура на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ се състои от управител и преподаватели – педагози и възпитатели; помощен педагогически персонал.
5. Работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ е от 08.00 часа до 18.00 часа, ежедневно, без събота и неделя;
ПРИЕМ НА ДЕЦА
6. В ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ се приемат само здрави деца от 2 до 6-годишна възраст (с документ от личен лекар за доказано клинично здраве);
7. Децата се приемат въз основа на писмено попълнено заявление-формуляр.

ТАКСИ
Часова 6.00 лв;
Дневна 40.00 лв;
Седмична 190.00 лв;
Месечна /полудневна/ 370.00 лв;
Месечна /целодневна/ 700.00 лв;
Годишна с 10% отстъпка;

За второ дете от същото семейство – с 25% отстъпка;
/месечна и годишна/
13. Родителите заплащат месечната такса между 1-во и 10-то число на съответния месец;
14. Всички родители, заявили предварително желание за включване на детето в заниманията от новия сезон на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ дължат пълните такси за месеците септември и следващите след него, назависимо от датата на първото посещение на детето за новия сезон;
РОДИТЕЛИ
8. Родителите съдействат на възпитателната работа в ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ по отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават останалите деца, повреждат материално-техническото оборудване на детската школа или провяват неприемливо отношение спрямо учителите и песонала на школата.
9. Родителите водят детето в детската школа в такова здравословно състояние, което не представлява заплаха за здравословното състояние на останалите деца; В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване, възстановяването на посещенията в детската школа се придружава с представянето на заверен от лекар документ, за доказано клинично здраве на детето. По препоръка на контролните органи на здравето /РЗИ/, такъв документ може да бъде изискан и за останалите деца в школата.
10. При записване на детето в ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“, родителите представят следните вещи, необходими за престоя на детето:
Индивидуална пластмасова чашка за вода, сандвич или друг тип храна при алергии и непоносимост към определени хранителни продукти или други причини, пантофки, дрехи, обувки и шапка за сезона (вкл. комплект за преобличане), хавлийка, памперси/при необходимост/, любим предмет или играчка, дъждобран, пакет сухи и мокри кърпички;
11. Родителите се съобразяват с работното време на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“;
12. Родителите уведомяват своевременно Управителя на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“
13. Персоналът на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ се грижи за всяко дете и му съдейства в провеждането на всички дейности в посоченото работно време. Заниманията, които детската школа предлага, са съобразени с учебните планове на педагозите, с индивидуалните и групови потребности на децата;
14. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ се задължава да осигури нормални, здравословни и безопасни условия за труд и работа с децата;
15. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за начина му на общуване с другите деца;
16. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ периодично организира родителски срещи за информация на родителите; насрочва индивидулни срещи по предложение от страна родители или при необходимост от обсъждане на поведението и здравословното състояние на някое от децата;
17. ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ предлага допълнително платени дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Посещенията на тези дейности става по желание на родителите;
Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ и РОДИТЕЛИТЕ, и са неразделна част от договорните отношения. Общите правила влизат в сила от 01.09.2021 г.