Свободата зависи от волята на човека

Тъй като от психическа гледна точка силите на ума и сърцето имат различно направление, явява се необходимост от една равнодействаща на тях енергия, която да ги уравновеси и да ги примири. Волята е като дете на ума и сърцето.

Тази уравновесяваща сила е волята, а фигурата, с която може да се изрази връзка между ума, сърцето и волята, е равностранният триъгълник.

Ако някоя от страните на триъгълника е прекомерно развита, дават се методи за регулиране на вътрешните сили чрез засилване на работата в останалите две, съседни на нея.

Воля и възрастово развитие
Същевременно волята се представлява и в първия от периодите в индивидуалното човешко развитие след раждането. Първите седем години от растежа на детето са основополагащи за правилното развитие на неговата воля. По-късно този период се повтаря от 21-та до 28-та година и т.н. Съответно на това родителите и учителите, които имат познания за този период, могат да използват и препоръчват специално подбрани методи за развитие на волята, съобразени с индивидуалния темперамент на детето.

Упражнения за волята
Чрез правилно насочвани упражнения учителят и родителят могат да регулират силата на проявление на волята. Основна роля и инструмент за нея – това е човешкото тяло, чрез което се изпълняват тези движения и упражнения.

Има специални комплекси от упражнения, които с лекота могат да се правят и от децата. В тези упражнения движенията са организирани и насочени изключително към развиване и облагородяване на волята.